İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu TERLEMEZ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ MEDİKAL GIDA  İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştırBu metinde “kişisel veri” ifadesi, veli/vasi ve hastamızın kişisel verilerini ifade edecek şekilde kullanılmaktadır.

  1. Kişisel Veriyi İşleyen Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği
Veri SorumlusuTERLEMEZ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ MEDİKAL GIDA  İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
AdresYeniyol Mah. Gazi Cad. No:42/Z1 ÇORUM
İletişimTel:        0552 888 10 19 Email:    dentterlemez@gmail.com  
  • İşlenen Kişisel Veriler
Kimlik Bilgisi: Ad, Soyad, TC Kimlik No, Doğum Tarihi ve Yeri, Yaşı, Cinsiyeti, İletişim Bilgisi: Adres, Telefon, E-posta, Müşteri İşlem: Fatura Çek-senet Bilgileri, Vergi Numarası, Vergi DairesiFiziksel Mekan Güvenliği: Sizin ve yakınınızın kamera kayıtlarıGörsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf, Video Kayıtları, Sağlık Bilgileri:  Mevcut/Geçmiş Hastalık ve Operasyon Bilgileri,  Muayene Bilgisi-Tanı, Reçete Bilgileri, Kişisel Sağlık BilgileriÖzlük:  Protokol Numarası
  • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
   Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Mal/ Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini  Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi Hasta ait Dosya Açma ve Oluşturulması Muayene, Teşhis ve Tedavi Faaliyetlerinin YürütülmesiRandevu Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yukarıda belirtilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz yine yukarda açıklanan amaçlar doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenmektedir.

  • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde aşağıda belirtilen kişi , kurum ve kuruluşlara aktarılması söz konusu olabilecektir.

Tedarikçiler/İş Ortakları/Müşteriler/Denetçi ve Danışmalar/Özel Sağlık Kuruluşları Şirketimizce dışarıdan hizmet alındığı durumlarda kişisel verilerinizin özel sağlık sigorta şirketleri, sandık ve vakıflar, özel laboratuvarlar, danışman gibi hizmet sağlayıcılara aktarılması söz konusu olabilir. Yetkili kamu kurum ve kuruluşları Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve mahkemelerce talep edilmesi halinde aktarılması söz konusu olabilir. Kanuni Temsilciler Yetki vermiş olduğunuz veya yetkili olan kanuni temsilcilerine verilerinizin aktarılması söz konusu olabilir. Muayene Eden DoktorŞirket Yetkilisi/Sorumlusu Şirketimiz hissedarlar ve yöneticilerinin, mevzuat ve esas sözleşmemize göre şirket faaliyetlerini izleme, inceleme ve gerektiğinde denetleme hakkı bulunduğundan, kişisel verilerinizin buralara aktarılması söz konusu olabilir. Gerçek ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri Faturalandırma ödeme alma işlemleri kapsamında  kişisel verileriniz Bankalarla paylaşımı sözkonusu olabilir. Herkese Açık Sosyal Medya  Platformlarında  açık rızanız bulunması halinde fotoğraf ve video paylaşımı sözkonusu olabilir.  
  • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel Veri Toplama Yöntemi:Fiziki, Form OluşturmaSözleşme imzalanması,Yapılacak işlemlere ilişkin alınan onaylarÖdemeye İlişkin DokümanlarTahlil ve Tıbbi Görüntüleme Sonuçları ElektronikElektronik posta ve telefon uygulamaları yoluyla haberleşmelerin sağlanması amacıyla elektronik olarak toplanabilmektedir.CCTV/KameraBina giriş- çıkışlarında, bina içerisinde Şirketimizin bilgi işlem altyapısı aracılığıyla bilgisayarda elektronik olarak toplanabilmektedir. 
Veri Toplama Hukuki SebebiAçık Rıza Bir aydınlatma metnine dayalı olarak veri sahibinden açık rıza alınması, kişisel verilerin işlenebilmesini kanunen mümkün kılan en temel imkândır. Rızanız ve talebiniz doğrultusunda görüntüleriniz web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşılmaktadır Sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili olarak Tarafınızla bir sözleşme imzalanması durumunda sözleşme şartlarının yerine getirilmesi. Kurumumuzun meşru menfaatlerinin korunması İş süreçlerinin geliştirilmesi, performans ölçümü, Şirketimizin finansal ve idari itibarının devamlılığını sağlamak Hukuki Yükümlülüğün Yerine GetirilmesiKanunlarda Açıkça Öngörülmesi Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bilgi Talep Etmesi,  vb.   Kamu Sağlığının Korunması, Koruyucu Hekimlik, Tıbbî Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi, Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi  
  • Kanun md.11’de Düzenlenen Haklarınız

Aşağıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı şirketimizin, Bilgi İşlem Departmanından ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimizin Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:42/Z1 ÇORUM adresine fiziken, posta veya noter kanalıyla, veyahut da dentterlemez@gmail.com adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Kanun md.11 çerçevesinde kişisel verilerinize ilişkin olarak şu haklara sahipsiniz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanunun 7 nci maddesi çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,